Voor de aanleg van de Vredenburghlaan – onderdeel van de nieuwe randweg om Waddinxveen – moet een aantal bomen worden gekapt. De bomen worden in de directe omgeving van de Vredenburghlaan en de Beijerincklaan herplant; de kenmerkende structuren van de omgeving met haar linten, lanen en tochten blijven zo bestaan.

Met het oog op het in stand houden van de vleermuisroute op deze locatie, worden de bomen gefaseerd gekapt. Ook wordt rekening gehouden met het vogelbroedseizoen. Provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een kapvergunning aangevraagd bij gemeente Waddinxveen.

Locaties en aantal bomen
Na onderzoek is gebleken dat er in het gebied van de nieuw aan te leggen Vredenburghlaan op 2 locaties bomen moeten worden gekapt. In de omgeving van de Beijerincklaan/ IJsermanweg/ Tweede Bloksweg, waar een kruising met de Vredenburghlaan gaat komen. En in de omgeving van de Plasweg, waar een fietsonderdoorgang onder de Vredenburghlaan komt en de Vredenburghlaan verhoogd wordt aangelegd. In totaal worden 154 bomen gekapt, voor 101 van deze bomen is een kapvergunning nodig.

Compensatie nieuwe bomen
De 101 vergunningplichtige bomen worden gecompenseerd. Er is zorgvuldig nagedacht over de locatie van de herplanting, net zoals we dat hebben gedaan bij de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. U leest hierover meer in de Landschapsvisie Vredenburghlaan, ook te vinden op deze webpagina. De structuren van het landschap moeten herkenbaar blijven. De te herplanten bomen komen straks aan de zuidwestzijde van de Vredenburghlaan te staan. Met de nieuwe bomenrij wordt ook de ontginningsstructuur van de Zuidplaspolder versterkt en waar mogelijk bestaande structuren hersteld.

In stand houden vleermuisroute
In de vergunningaanvraag is speciale aandacht voor de vleermuisroute langs de Beijerincklaan. Om deze route in stand te houden, vindt de bomenkap gefaseerd plaats. Eerst worden de bomen langs de IJsermanweg en Tweede Bloksweg gekapt. Na deze werkzaamheden worden er langs de IJsermanweg nieuwe bomen geplant. Daarna volgt de bomenkap langs de Beijerincklaan. Ook bij de bouw van de brug over de watergang langs de Plasweg wordt rekening gehouden met de vleermuisroute.26/05/2021