Privacy app


Introductie
Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Boskalis. Boskalis zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie die u identificeren of identificeerbaar maken (aangeduid als "persoonsgegevens") zeker te stellen.

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de apps van Boskalis en in het bijzonder deze Boskalis Projecten app.. Met dit Privacy Statement informeert Boskalis app bezoekers en gebruikers van diensten en informatie die door Boskalis worden aangeboden over de wijze waarop Boskalis omgaat met persoonsgegevens. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Boskalis verzamelt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of als u er zelf voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.

Welke informatie verzamelen we?
Boskalis maakt gebruik van cookies en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van Boskalis app. Daarnaast worden IP-adressen van apparaten waar bezoekers onze app mee bezoeken door Boskalis geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze app. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
▪ Voor- en achternaam
▪ E-mailadres
▪ Adres
▪ Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Boskalis om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

*Voor het doen van sollicitaties geldt een aparte privacyverklaring, deze is te vinden bij het sollicitatieformulier.

*Er is ook een mogelijkheid om foto's en video's te uploaden. De gebruikersinformatie die wordt meegegeven valt ook onder deze privacy voorwaarden.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of Engels: GDPR) staat toe om persoonsgegevens te verwerken als dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:
▪ Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
▪ De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
▪ Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Boskalis. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel: 1) marketing; en 2) het werven van opdrachten (sales) in het geval van bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben; 3) het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 4) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 5) het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.
▪ U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. In dit geval kunt u toestemming op ieder moment intrekken via de link die staat opgenomen in iedere e-mail die u van ons ontvangt, door in te loggen op onze app of door een e-mail te sturen naar privacy@boskalis.com.
▪ Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, of gezondheid. Wij verzoeken u om alleen bijzondere persoonsgegevens aan Boskalis te verstrekken als u toestemt met de verwerking daarvan door Boskalis. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Boskalis neemt u dan eerst contact op met Boskalis via privacy@boskalis.com.

Rechten
Als u persoonsgegevens aan Boskalis beschikbaar hebt gesteld, heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boskalis en daarnaast heeft u het recht op verwijdering van de op u betreffende persoonsgegevens. Tot slot heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Boskalis te laten beperken of om van Boskalis uw gegevens overgedragen te krijgen in een computer/machine-leesbaar bestand (dataportabiliteit).

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Boskalis deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is. In sommige gevallen kan Boskalis persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens Boskalis werken.

In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door Boskalis met derde partijen:
▪ Voor het faciliteren van het toesturen van content voor marketing doeleinden per e-mail
▪ Voor de registratie rondom door Boskalis georganiseerde evenementen

In alle genoemde gevallen is er met de betreffende derde partijen een passende verwerkersovereenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Boskalis heeft beveiligingspolicies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Boskalis medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de app.

Bewaartermijn
Boskalis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan, of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Links naar websitesen appsvan derden
Boskalis apps kunnen doorlinken naar andere websites en apps, die niet vallen onder dit Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacy statement van elke website en appdie u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Wijzigingen in dit beleid Boskalis kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de "datum laatst gewijzigd", die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Boskalis uw persoonsgegevens beschermt.

Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving
Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar: privacy@boskalis.com. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.