Veel doorgaand verkeer in de regio rijdt nu nog over lokale wegen of door de dorpen. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km weg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. De nieuwe weg krijgt stil asfalt en wordt landschappelijk goed ingepast. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen.


Grenscorridor N69
De nieuwe verbinding N69 is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. Door diverse investeringen in een nieuwe weg, extra verkeersmaatregelen én in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie zorgen regionale (overheids) partners én agrarische ondernemers dat het grenscorridorgebied klaar is voor de toekomst!

Waar komt de nieuwe weg
Het nieuwe tracé volgt globaal vanaf de Luikerweg in Valkenswaard het oorspronkelijke tracé van de Lage Heideweg. Vervolgens loopt het vanaf de aansluiting van de N397 over een lengte van een kleine twee kilometer parallel aan de Keersopperdreef. Er is gezocht naar een tracé waarbij zowel de aanwezige landbouwbedrijven als de natuur zo min mogelijk worden geraakt.

Vanaf de kruising met de Molenstraat loopt de nieuwe weg tot aan de A67. Hier wordt de weg met een ongelijkvloerse kruising verbonden met de A67. Deze aansluiting wordt door de gemeente Veldhoven gerealiseerd binnen het project Kempenbaan West. Door de nauwe verbondenheid van beide projecten werken gemeente en provincie intensief samen bij de realisatie. 

Behoud en versterken van natuur
De verbindingsweg loopt in een gebied met landbouwgronden en deels in een natuurrijk gebied met beekdalen, die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Daarom is er veel aandacht voor het behoud en het versterken van de natuur. Over een lengte van 250 meter wordt de weg verhoogd en op palen gezet,. Zo hebben dieren een onderdoorgang en blijft de natuur aaneengesloten.

Ook fietsers en voetgangers kunnen de weg op die manier kruisen. Door de beekdalen op deze manier beter zichtbaar te maken, wordt de beleving van de natuur voor recreanten versterkt. Dit past in de ambitie van de provincie om de nieuwe N69 te ontwikkelen als meest groene en duurzame weg van Brabant.

 Geschreven op 26/05/2021