Kern van project Belfeld is het versterken van dijktraject 71-1, zodat deze voldoet aan de wettelijke norm. Het projectgebied omvat 5 dijkvakken plus een af te graven waterkering, met een huidige trajectlengte van circa 1 kilometer, de nieuwe trajectlengte wordt circa 0,7 kilometer. De Opdracht bevat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

Binnen het ruimtebeslag, de ontwerpuitgangspunten vanuit de planprocedure en de in de overeenkomst gestelde eisen, ontwerpen van de dijkversterking, waaronder alle objecten die nodig zijn voor het vervullen van de functies in de gebruiksfase,
alsmede eventuele tijdelijke constructies;
Uitvoeren van benodigde onderzoeken;
Uitvoeren van alle noodzakelijke berekeningen die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de wettelijke en contractuele eisen;
Verrichten van alle conditioneringswerkzaamheden;
Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden ter realisatie van de dijkversterking, Dit betreft onder andere:
- verwijderen van objecten, bomen en struiken;
- verwijderen van de ‘oude kering en wegen’;
- opbouwen van de nieuwe waterkering;
- Het realiseren van nieuwe wegverhardingen en weginrichting;
- Het verleggen van kabels en leidingen
- Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van natuurcompensatie;
- Oplevering en overdracht aan de beheerders.Geschreven op 31/01/2024